Strateški dokumenti

18 Januara, 2021

ANALIZE poljoprivrednog sektora

U nastavku možete preuzeti analize poljoprivrednog sektora općine Žepče. 2014 Analiza poljoprivrednih usluga od strane korisnika 2014 Analiza pružatelja savjetodavnih usluga u poljoprivredi 2014 Identifikacija značajnih poljoprivrednih proizvoda u općini Žepče 2014 Informacija o pružanju savjetodavne pomoći poljoprivrednim proizvođačima 2014 Informacija o stvarnim potrebama poljoprivrednika za savjetodavnom pomoći 2014 Izvještaj o tržišnom pozicioniranju proizvoda

Dokumenti
29 Oktobra, 2020

Gender akcioni plan Općine Žepče 2020. – 2024.

Gender akcioni plan (GAP) općine Žepče je strateško-planski dokument općine koji svojom implementacijom treba da potiče budući rast i razvoj zajednice, te unaprijedi ravnopravnost spolova u zajednici. Gender akcioni plan općine Žepče se odnosi na period od 2020. do 2024. godini. Četverogodišnji Gender akcioni plan je izrađen kao okvir za poticanje lokalnih snaga, ali i […]

Lokalne strategije
20 Marta, 2018

INTEGRIRNA STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE ŽEPČE 2018-2027

Integrirana strategija razvoja općine Žepče za period 2018-2027. predstavlja ključni strateško-planski dokument kojim se usmjerava razvoj lokalne zajednice u tri najvažnija aspekta: gospodarskom, društvenom i aspektu zaštite okoliša. Ona je sustavni instrument za pro aktivno i odgovorno upravljanje lokalnim razvojem i predstavlja objedinjeni, finalni rezultat faze planiranja, s jedne strane, i glavno polazište za fazu […]

Lokalne strategije
25 Decembra, 2016

Vanjskotrgovinska razmjena

Informacija o vanjskotrgovinskoj razmjeni Žepče 2019 Informacija o vanjskotrgovinskoj razmjeni Žepče 2018 Informacija o vanjskotrgovinskoj razmjeni Žepče 2017 Informacija o vanjskotrgovinskoj razmjeni Žepče 2015 Informacija o vanjskotrgovinskoj razmjeni Žepče 2014

Dokumenti, Strateški dokumenti
25 Decembra, 2016

Analize

Analiza ankete o zadovoljstvu privatnog sektora uslugama javnog sektora Žepče 2019 Analiza ankete o zadovoljstvu privatnog sektora uslugama javnog sektora Žepče 2018 Analiza ankete o zadovoljstvu privatnog sektora uslugama javnog sektora Žepče 2017 Analiza ankete o zadovoljstvu privatnog sektora uslugama javnog sektora Žepče 2016 Analiza ankete o zadovoljstvu privatnog sektora uslugama javnog sektora Žepče 2015 […]

Dokumenti, Strateški dokumenti
25 Decembra, 2016

Izvještaji

Izvještaj o aktivnostima provedenim u 2015. god. I Z V J E Š Ć E o postupanju po zaključcima Analize ankete o zadovoljstvu privatnog sektora uslugama javnog sektora u općini Žepče iz 2013. godine

Dokumenti, Strateški dokumenti
25 Decembra, 2016

Izvještaji

Izvještaj o aktivnostima provedenim u 2015. god. I Z V J E Š Ć E o postupanju po zaključcima Analize ankete o zadovoljstvu privatnog sektora uslugama javnog sektora u općini Žepče iz 2013. godine

Dokumenti, Strateški dokumenti
3 Avgusta, 2016

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE ŽEPČE 2011-2018

Strategija razvoja općine Žepče je ključni planski dokument lokalne politike razvoja kojim se određuju strateški ciljevi i prioriteti dugoročnog održivog društveno-gospodarskog razvoja jedinice lokalne samouprave. Strategija razvoja općine za razdoblje 2007.-2011. godine usvojena je 20. prosinca 2006. godine. Izvještaj o implementaciji Strategije razvoja za razdoblje 2007./2008. godine prezentiran je Općinskom vijeću 13. listopada 2009. Vijećnici […]

Lokalne strategije, Strateški dokumenti
1 Avgusta, 2016

AKCIONI PLANOVI I IZVJEŠĆA O PROVEDBI STRATEGIJE

U nastavku možete preuzeti od strane Općinskog vijeća Žepče usvojene Akcione planove i Izvješća o provedbi akcionih planova. Akcioni planovi: 2020 Akcioni plan Strategije razvoja općine Žepče 2019 Godišnji plan implementacije PKI 2019 Akcioni plan Strategije razvoja općine Žepče 2018 Godišnji plan implementacije PKI 2017 Akcioni plan Strategije razvoja općine Žepče 2016 Akcioni plan Strategije […]

Lokalne strategije, Strateški dokumenti
20 Jula, 2016

PKI 2015 – 2019 I IZVJEŠĆE O IMPLEMENTACIJI PKI 2011 – 2014

U nastavku možete preuzeti od strane Općinskog vijeća Žepče usvojen Program kapitalnih investicija općine Žepče 2015. – 2019. i Izvješće o implementaciji Programa kapitalnih investicija 2011. – 2014. Program kapitalnih investicija Program kapitalnih investicija općine Žepče 2015. – 2019. Izvješće o implementaciji Izvješće o implementaciji Programa kapitalnih investicija 2011. – 2014.

Lokalne strategije, Strateški dokumenti
  • 1
  • 2