Strateški dokumenti

6 Maja, 2021

LOKALNI AKCIONI PLAN ZAPOŠLJAVANJA OPĆINE ŽEPČE 2021. – 2025.

Lokalni akcioni plan zapošljavanja je planski dokument pripremljen u cilju sveobuhvatnog planiranja mjera koje potiču novo zapošljavanje, smanjenje nezaposlenosti, usklađivanja obrazovanja sa potrebama lokalnog gospodarstva, unaprjeđenja obrazovanja u općini Žepče te planiranja cjeloživotnog učenja. Namjera Općine Žepče i Razvojne agencije Žepče je pripremiti okvir za provedbu aktivne politike zapošljavanja i obrazovanja te prilagođavanja obrazovanja potrebama […]

Lokalne strategije
18 Januara, 2021

ANALIZE poljoprivrednog sektora

U nastavku možete preuzeti analize poljoprivrednog sektora općine Žepče. 2014 Analiza poljoprivrednih usluga od strane korisnika 2014 Analiza pružatelja savjetodavnih usluga u poljoprivredi 2014 Identifikacija značajnih poljoprivrednih proizvoda u općini Žepče 2014 Informacija o pružanju savjetodavne pomoći poljoprivrednim proizvođačima 2014 Informacija o stvarnim potrebama poljoprivrednika za savjetodavnom pomoći 2014 Izvještaj o tržišnom pozicioniranju proizvoda

Dokumenti
3 Novembra, 2020

Program kapitalnih investicija općine Žepče 2020. – 2024.

U nastavku se nalazi petogodišnji Program kapitalnih investicija općine Žepče (PKI), koji obuhvaća razdoblje od 2020. – 2024. godine. Program kapitalnih investicija usvojilo je Općinsko vijeće Žepče, na svojoj 39. sjednici održanoj 22.10.2020. godine. Pretpostavka održivom pristupu planiranja proračuna, te prikladnoj projekciji budućih potreba na nivou lokalnih zajednica, jeste predviđanje troškova kapitalnih ulaganja u okviru […]

Lokalne strategije
29 Oktobra, 2020

GENDER AKCIONI PLAN OPĆINE ŽEPČE 2020. – 2024.

Gender akcioni plan (GAP) općine Žepče je strateško-planski dokument općine koji svojom implementacijom treba da potiče budući rast i razvoj zajednice, te unaprijedi ravnopravnost spolova u zajednici. Gender akcioni plan općine Žepče se odnosi na period od 2020. do 2024. godini. Četverogodišnji Gender akcioni plan je izrađen kao okvir za poticanje lokalnih snaga, ali i […]

Lokalne strategije
20 Marta, 2018

INTEGRIRNA STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE ŽEPČE 2018-2027

Integrirana strategija razvoja općine Žepče za period 2018-2027. predstavlja ključni strateško-planski dokument kojim se usmjerava razvoj lokalne zajednice u tri najvažnija aspekta: gospodarskom, društvenom i aspektu zaštite okoliša. Ona je sustavni instrument za pro aktivno i odgovorno upravljanje lokalnim razvojem i predstavlja objedinjeni, finalni rezultat faze planiranja, s jedne strane, i glavno polazište za fazu […]

Lokalne strategije
25 Decembra, 2016

Vanjskotrgovinska razmjena

Informacija o vanjskotrgovinskoj razmjeni Žepče 2021 Informacija o vanjskotrgovinskoj razmjeni Žepče 2020 Informacija o vanjskotrgovinskoj razmjeni Žepče 2019 Informacija o vanjskotrgovinskoj razmjeni Žepče 2018 Informacija o vanjskotrgovinskoj razmjeni Žepče 2017 Informacija o vanjskotrgovinskoj razmjeni Žepče 2015 Informacija o vanjskotrgovinskoj razmjeni Žepče 2014

Dokumenti, Strateški dokumenti
25 Decembra, 2016

Analize

Analiza ankete o zadovoljstvu privatnog sektora uslugama javnog sektora Žepče 2020 Analiza ankete o zadovoljstvu privatnog sektora uslugama javnog sektora Žepče 2019 Analiza ankete o zadovoljstvu privatnog sektora uslugama javnog sektora Žepče 2018 Analiza ankete o zadovoljstvu privatnog sektora uslugama javnog sektora Žepče 2017 Analiza ankete o zadovoljstvu privatnog sektora uslugama javnog sektora Žepče 2016 […]

Dokumenti, Strateški dokumenti
25 Decembra, 2016

Izvještaji

Izvještaj o aktivnostima provedenim u 2015. god. I Z V J E Š Ć E o postupanju po zaključcima Analize ankete o zadovoljstvu privatnog sektora uslugama javnog sektora u općini Žepče iz 2013. godine

Dokumenti, Strateški dokumenti
25 Decembra, 2016

Izvještaji

Izvještaj o aktivnostima provedenim u 2015. god. I Z V J E Š Ć E o postupanju po zaključcima Analize ankete o zadovoljstvu privatnog sektora uslugama javnog sektora u općini Žepče iz 2013. godine

Dokumenti, Strateški dokumenti
3 Avgusta, 2016

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE ŽEPČE 2011-2018

Strategija razvoja općine Žepče je ključni planski dokument lokalne politike razvoja kojim se određuju strateški ciljevi i prioriteti dugoročnog održivog društveno-gospodarskog razvoja jedinice lokalne samouprave. Strategija razvoja općine za razdoblje 2007.-2011. godine usvojena je 20. prosinca 2006. godine. Izvještaj o implementaciji Strategije razvoja za razdoblje 2007./2008. godine prezentiran je Općinskom vijeću 13. listopada 2009. Vijećnici […]

Lokalne strategije, Strateški dokumenti
  • 1
  • 2