GENDER AKCIONI PLAN OPĆINE ŽEPČE 2020. – 2024.

29 Oktobra, 2020

Gender akcioni plan (GAP) općine Žepče je strateško-planski dokument općine koji svojom implementacijom treba da potiče budući rast i razvoj zajednice, te unaprijedi ravnopravnost spolova u zajednici.

Gender akcioni plan općine Žepče se odnosi na period od 2020. do 2024. godini. Četverogodišnji Gender akcioni plan je izrađen kao okvir za poticanje lokalnih snaga, ali i kao odgovor na izazove budućeg razvoja općine i sveukupnog života u njoj, promatrano sa gender aspekta.

Kao takav, Gender akcioni plan je usuglašen sa odgovarajućim strateškim dokumentima i politikama koje se odnose na tematiku rodne ravnopravnosti i lokalnog razvoja, i to prije svega sa Zakonom o ravnopravnosti spolova Bosne i Hercegovine, Gender akcionim planom Bosne i Hercegovine, Strategijom razvoja općine Žepče, kao i sa drugim strategijama na državnoj, entitetskoj i kantonalnoj razini.

Gender akcioni plan Općine Žepče 2020. – 2024.

Lokalne strategije , ,