Članovi LEF-a

Lokalni ekonomski forum (LEF) je tijelo za provođenje javno-privatnog dijaloga na Općini Žepče, sastavljeno od predstavnika javnog, privatnog i civilnog sektora, imenovano od strane Općinskog vijeća u cilju aktivnog sudjelovanja svih aktera u javno – privatnom dijalogu, razvoju zajednice u cjelini i kreiranju povoljnog poslovnog okruženja.

Javno-privatni dijalog je svaki oblik interakcije između javnog i privatnog sektora, uključujući razmjenu informacija i mišljenja, razmjenu iskustava i znanja između predstavnika lokalne samouprave i vlasnika malih i srednjih gospodarskih društava/poduzeća, zadruga, udruženja poduzetnika/investitora; konzultiranje privatnog sektora o važnim pitanjima za razvoj zajednice i unapređenje poslovnog okruženja; uključivanje privatnog sektora u donošenje odluka na lokalnom nivou.

Osnovne aktivnosti LEF-a su:

 • Redovno međusobno informiranje javnog i privatnog sektora,
 • Razmatranje značajnih razvojnih pitanja i pitanja unapređenja poslovnog okruženja,
 • Predlaganje mjera za razvoj zajednice i unapređenje općinske poslovne klime i konkurentnosti,
 • Rasprava o mjerama i inicijativama gospodarskog sektora koje se tiču viših razina vlasti,
 • Razmatranje inicijativa za partnerske projekte i njihove implementacije
 • Koordinator rada LEF-a i nositelj stručnih aktivnosti na izradi prijedloga akata, iz mjerodavnosti LEF-a je Razvojna agencija Žepče (RAŽ).

Predsjednik LEF-a je pomoćnik načelnika za gospodarstvo i financije, Namik Malićbegović, a dopredsjednik je g. Nikola Borovac, predstavnik kompanije „K-projekt“ d.o.o Žepče.

Mandat članova LEF-a je 4 godine a saziv za period 2019. – 2023. je u sastavu:

Privatni sektor

   • „Armani Trade“ d.o.o Žepče
   • „Greiner Aerospace“ d.o.o Žepče
   • „K – projekt“ d.o.o Žepče
   • „LS Econ“ d.o.o Žepče
   • „Napredak promet“ d.o.o Žepče
   • „Marić projekti“ d.o.o Žepče
   • „Tisa Komerc“ d.o.o Žepče
   • „Velbos“ d.o.o
   • „Mapek“ d.o.o Žepče

Javni sektor

   • Općinski Načelnik
   • Predsjedavajući Općinskog vijeća
   • Direktorica Razvojne agencije Žepče
   • Pomoćnik načelnika za Službu za gospodarstvo i financije
   • Pomoćnica načelnika za graditeljstvo i prostorno uređenje
   • Direktor Srednje mješovite škole „Žepče“
   • Ravnatelj Tehničko-obrtničke škole KŠC “Don Bosco” Žepče
   • JP Komunalno d.o.o Žepče
   • JU Služba za zapošljavanje ZDK – Biro rada Žepče