Lokalni ekonomski forum

Lokalni ekonomski forum (LEF) je tijelo za provođenje javno-privatnog dijaloga na Općini Žepče, sastavljeno od predstavnika javnog, privatnog i civilnog sektora, imenovano od strane Općinskog vijeća u cilju aktivnog sudjelovanja svih aktera u javno – privatnom dijalogu, razvoju zajednice u cjelini i kreiranju povoljnog poslovnog okruženja.

Javno-privatni dijalog je svaki oblik interakcije između javnog i privatnog sektora, uključujući razmjenu informacija i mišljenja, razmjenu iskustava i znanja između predstavnika lokalne samouprave i vlasnika malih i srednjih gospodarskih društava/poduzeća, zadruga, udruženja poduzetnika/investitora; konzultiranje privatnog sektora o važnim pitanjima za razvoj zajednice i unapređenje poslovnog okruženja; uključivanje privatnog sektora u donošenje odluka na lokalnom

nivou. Prvi saziv LEF-a imenovan je 23.12.2013. godine na period od 2 godine a brojao je 17 članova, 7 predstavnika javnog i 10 predstavnika privatnog sektora. U prvobitnom sazivu LEF-a bili su zastupljeni sektori: tekstila, drvoprerade, građevine, transporta i komunikacija, metaloprerade, ugostiteljstva, poljoprivrede, javno komunalno preduzeće kao i predstavnik stranih investitora u Općini Žepče.

Novi saziv LEF-a imenovan je od strane Općinskog vijeća Žepče, 31.03.2016. godine. LEF koji u novom sazivu broji 21 člana, proširen je sa predstavnikom obrta, računovodstva i revizije a uključene su i žene poduzetnice.

Osnovne aktivnosti LEF-a su :

  • Redovno međusobno informiranje javnog i privatnog sektora,
  • Razmatranje značajnih razvojnih pitanja i pitanja unapređenja poslovnog okruženja,
  • Predlaganje mjera za razvoj zajednice i unapređenje općinske poslovne klime i konkurentnosti,
  • Rasprava o mjerama i inicijativama gospodarskog sektora koje se tiču viših razina vlasti,
  • Razmatranje inicijativa za partnerske projekte i njihove implementacije

Koordinator rada LEF-a i nositelj stručnih aktivnosti na izradi prijedloga akata, iz mjerodavnosti LEF-a je Razvojna agencija Žepče (RAŽ).

Predsjednik LEF-a je pomoćnik načelnika za gospodarstvo i financije, Namik Malićbegović, a dopredsjednica je Valentina Trogrlić, član LEF-a iz reda privatnog sektora, predstavnica poduzeća “Jelinak” d.o.o.