Saznajte nešto više

O nama

Razvojna agencija Žepče je pokretač promjena u općini Žepče. Njena uloga je da proaktivno djeluje  u okviru zacrtanih strateških planova razvoja sa ostalim akterima lokalnog ekonomskog razvoja na stvaranju povoljnog okruženja i boljih životnih uvjeta za stanovnike općine Žepče.

Ključna uloga Razvojne agencije Žepče je u: identificiranju novih razvojnih mogućnosti; definiranju lokalnih strategija; obavljanju aktivnosti lokalnog marketinga; promicanju poduzetničkog duha, pomaganju i usmjeravanju razvoja malih, srednjih i velikih poduzetnika kroz programe edukacije i poslovno savjetovanje, upravljanju projektima, privlačenje domaćih i stranih investicija; sudjelovanju u programima pomoći Europske Unije; uspostavljanju poduzetničkih zona i inkubatora, poslovnih, inovacijskih i tehnoloških parkova, razvoju ljudskih resursa za potrebe privatnog sektora , a posebnu ulogu ima u razvoju ruralnih područja kroz razvoj poljoprivrede  i turizma.

Razvojna agencija Žepče – RAŽ provodi Politike javno privatnog dijaloga općine Žepče i obavlja poslove Tehničkog tajništva za Lokalni ekonomski forum LEF općine Žepče, i Tehničkog tajništva Odbora za obrazovanje i zapošljavanje općine Žepče.

U budućem razdoblju, lokalni i regionalni razvoj neće se moći zamisliti bez razvojnih agencija a njihovo djelovanje postati će oslonac i pokretač razvoja svake sredine.

Izaberite RAŽ za svog partnera!

Vaš razvoj neka bude naš zajednički interes i dobro za sve građane općine Žepče! Spremni smo za Vaše prijedloge i sugestije.

Naš tim

Ko stoji iza svega ovoga?

marijana_zovko Opći podaci
Marijana Zovko
Menadžerica za poljoprivredu i ruralni razvoj
Dipl.ing.agr.
berina_grahic Opći podaci
Berina Grahić
Menadžerica u sektoru za poduzetništvo i centru za investitore
Dipl. pravnica
O nama

Povijest nastanka Razvojne agencije Žepče

22 Decembar 2009

Općinsko vijeće Žepče na 12. sjednici donosi Odluku o osnivanju Razvojne agencije Žepče.

05 Januar, 2010

Odluka o osnivanju Razvojne agencije Žepče, broj: 01-02-6/2010

09 Mart 2010

Društvo sa ograničenom odgovornošću „RAŽ“ d.o.o. upisano je u Sudski registar Općinskog suda u Zenici, Rješenjem broj: 043-0-Reg-10-000291. Upisom u Sudski registar Društvo je steklo status pravnog lica.

01 April 2010

Zvanični početak rada Razvojne agencije Žepče d.o.o.

Saznajte čime se bavimo

DJELATNOSTI

Razvojna agencija Žepče (RAŽ) je jedinica za lokalni ekonomski razvoj općine Žepče.

RAŽ obavlja poslove osnovne djelatnosti, dopunske poslove osnovne djelatnosti i pomoćne poslove iz područja lokalnog ekonomskog razvoja i to:

Razvoj i provedba strateških dokumenata

 • koordinira i upravlja procesom izrade i provedbe lokalnih strateških dokumenata;
 • upravlja Bazom projekata općine Žepče;
 • obavlja poslove Tehničkog tajništva Odbora za praćenje provedbe Strategije razvoja;
 • obavlja poslove Tehničkog tajništva Koordinacionog tima za Program kapitalnih investicija općine Žepče

Upravljanje projektima

 • priprema i provodi planove i projekte od značaja za općinu Žepče;
 • pruža tehničku pomoć lokalnim partnerima: javnim institucijama, organizacijama civilnog društva,; mjesnim zajednicama u osmišljavanju, pripremi i provedbi njihovih razvojnih projekata;
 • provodi programe edukacije za jačanje kapaciteta u području PCM metodologije.

Podrška MSP sektoru

 • vrši poslovno planiranje i obuke za poduzetnike početnike;
 • pruža usluge savjetovanja i informiranja;
 • razvija ljudske resurse kroz neformalno obrazovanje,
 • vrši promociju poduzeća na domaćem i ino tržištima,
 • izrada analiza, poslovnih planova i marketing planova za potrebe poduzeća;
 • provodi treninge /obuke za potrebe razvoja malih i srednjih poduzeća i poduzetništva;
 • priprema projektne prijedloge od značaja za MSP sektor;
 • radi na privlačenju investitora i upravlja Centrom za investitore općine Žepče,
 • pruža post-investicijsku podršku ulagačima – aftercare program;
 • upravlja Bazom podataka –LEDIS , Bazom MSP sektor, Bazom stranih investitora općine Žepče , Bazom radne snage općine Žepče; Registrom poslovnih prostora i parcela;

Ruralni razvoj –poljoprivreda i turizam

 • pruža stručnu, savjetodavnu i tehničku pomoć poduzetnicima početnicima i poduzetnicima u fazi rasta i razvoja u području poljoprivrede i turizma;
 • organizira teoretske i praktične edukacije, seminarei predavanja u području poljoprivrede i turizma,
 • provodi programe jačanje kapaciteta upravljanja u zadrugama i udruženjima,
 • priprema projektne prijedloge za natječaje i programe u području razvoja turizma, poljoprivrede i agroturizma;
 • izrađuje ekonomske analize u području poljoprivrede i turizma,
Investiraj u Žepče

CENTAR ZA INVESTITORE

Untitled-3-1024x380 Opći podaci

 

U okviru Razvojne agencije Žepče djeluje Centar za investitore koji radi na principu „one stop shop-sve na jednom mjestu“. Osnovna zadaća je biti na raspolaganju domaćim i stranim investitorima i pružiti im pomoć kod realizacije investicije u općini Žepče.

Naš cilj je ušteda vašeg vremena u traženju potrebnih informacija u procesu registracije poduzeća, ishodovanja dozvola i drugih aktivnosti u investicionom procesu u općini Žepče.

Stranim i domaćim kompanijama koje žele da investiraju ili reinvestiraju u općinu Žepče dostupne su:

 • Baza investicionih lokacija
 • Baza dobavljača
 • Baza radne snage

U okviru Centra dostupni su obrazovni programi za različite profile radnika usklađeni s potrebama investitora.

Razvojna agencija Žepče –  Centar za investitore

Branka Janko, direktorica

Ulica Prva bb, 72230 Žepče, Bosna i Hercegovina

TEL/FAX: +387 (0) 32 880 273

E-MAIL: invest@razepce.com

www.razepce.com