20 Marta, 2018

Integrirana strategija razvoja općine Žepče za period 2018-2027. predstavlja ključni strateško-planski dokument kojim se usmjerava razvoj lokalne zajednice u tri najvažnija aspekta: gospodarskom, društvenom i aspektu zaštite okoliša. Ona je sustavni instrument za pro aktivno i odgovorno upravljanje lokalnim razvojem i predstavlja objedinjeni, finalni rezultat faze planiranja, s jedne strane, i glavno polazište za fazu implementiranja, s druge strane. U njoj se definiraju strateški fokusi i ciljevi razvoja za narednih 10 godina, te određuju ciljevi i planiraju projekti i mjere za njihovo ostvarivanje u tri ključna sektora: gospodarskom razvoju, društvenom razvoju i zaštiti okoliša.

Izrada Integrirane strategije razvoja je financijski podržana od strane Europske unije i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP), kroz Projekt integriranog lokalnog razvoja (LID). U izradi Strategije vodeću ulogu je imao Općinski razvojni tim, u čiji rad su uključeni predstavnici više sektora (gospodarski, društveni i zaštita okoliša) i više različitih društvenih aktera (lokalna uprava i javne institucije, nevladin i privatni sektor). Također, važna je bila uloga Lokalnog ekonomskog foruma – LEF-a (privatni sektor) kao i Lokalnog razvojnog partnerstva, savjetodavnog tijela koje je sudjelovalo u pripremi strateškog dokumenta.

Vodeći koordinator bila je Razvojna agencija Žepče – RAŽ, uz suradnju sa Općinskim načelnikom, općinskim službama, Općinskim vijećem, NVO sektorom, privatnim sektorom u cjelini.

Strategija obuhvata i listu prioritetnih programa i projekata u svakom sektoru, a koji direktno doprinose postizanju postavljenih ciljeva. Programi i projekti definirani Strategijom nisu samo osnova za korištenje izvora sredstava iz općinskog proračuna, nego i dobra osnova za pristup eksternim izvorima financiranja, poput županijskih/federalnih/državnih programa za podršku lokalnom razvoju, IPA programa Europske unije, ali i drugih programa podrške lokalnom razvoju u Bosni i Hercegovini.

Kod izrade Integrirane strategije razvoja općine Žepče posebno se vodilo računa o ostvarivanju horizontalne Inter sektorske usklađenosti te okomite usklađenosti Strategije sa strategijama i planovima na drugim razinama vlasti. Dodatna pozornost je usmjerena ka mogućim inicijativama međuopćinske suradnje.

Temeljem članka 23. Statuta općine Žepče i članka 98. Poslovnika o radu općinskog vijeća Žepče (“Službeni glasnik općine Žepče“, broj:4/09), Općinsko vijeće je na svojoj 14. sjednici održanoj 28.02.2018. godine donijelo ZAKLJUČAK o Usvajanju INTEGRIRANE STRATEGIJE RAZVOJA OPĆINE ŽEPČE ZA PERIOD 2018. – 2027.

INTEGRIRANA STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE ŽEPČE ZA PERIOD 2018. – 2027.

Lokalne strategije ,