Općina Žepče usvojila Gender akcioni plan za period 2020.-2024.

5 Novembra, 2020

Općina Žepče usvojila je Gender akcioni plan za period 2020.-2024. godine kojim se lokalne politike upravljanja razvojem usuglašavaju sa strateškim dokumentima i politikama koje se odnose na tematiku rodne ravnopravnosti i lokalnog razvoja, i to prije svega sa Zakonom o ravnopravnosti spolova Bosne i Hercegovine, Gender akcionim planom Bosne i Hercegovine, ali i u skladu sa Globalnim ciljevima održivog razvoja i Agendom 2030 za proces strateškog planiranja u Federaciji BiH.

Svrha ovog dokumenta je da se osigura puna ravnopravnost osoba muškog i ženskog spola u svim oblastima društva, uključujući oblasti obrazovanja, ekonomije, zapošljavanja i rada, socijalne i zdravstvene zaštite, sporta, kulture, javnog života i medija. Na dokumentu su zajedno radili članovi Gender radne grupe, općinske službe, UG „Nešto više“ a koordinator je bila Razvojna agencija Žepče.

Prvi Gender akcioni plan općine Žepče usvojen je za period 2012.-2014. godine a odnosio se na područje ekonomije i politike. U to vrijeme općina Žepče je bila jedna od prvih općina koje su razvile Lokalni akcioni plan za rodnu ravnopravnost koji se koristio kao primjer najbolje prakse u zemlji. Problemi koji su tada prepoznati odnosili su se na visok postotak nezaposlenih žena i djevojaka u dobi od 18 do 50 godina starosti, nedostatak programa prekvalifikacije i dokvalifikacije za žene i djevojke, nizak postotak od 26,2% žena vlasnica kompanija, nedostatak podrške, novčane i savjetodavne, za samozapošljavanje žena u stjecanju alternativnih izvora prihoda, nizak postotak žena od 16,7% uključenih u rad nevladinog sektora i političkih organizacija i izrazito nizak interes žena i djevojaka za aktivnijim angažmanom u javnom i političkom životu u području ostvarivanja rodne ravnopravnosti.

Iste godine Općinsko vijeće Žepče je usvojilo zaključke da se uvede gender senzitivni jezik u sve akte koji se donose na razini lokalne zajednice kako bi se spriječila i otklonila eventualna diskriminacija u jeziku a također donesena je i odluka da se uvede prikupljanje, vođenje, analiziranje i prikazivanje statističkih podataka i službenih evidencija razvrstanih po spolu.

Efekti usvojenog Gender akcionog plana u periodu od 2012.-2014. godine su se ogledali kroz unapređenje kapaciteta nevladinog sektora za pripremu razvojnih planova koji su usmjereni u oblast uvođenja principa ravnopravnosti u rad javnog sektora, kroz povećanje broja vijećnica i broja žena na rukovodećim položajima u općini Žepče za više od 15 posto, kao i kroz značajan broj provedenih projekata koji su doprinosili osnaživanju žena a čija je vrijednost bila više od 220 tisuća KM.

U okviru novog Gender akcionog plana za period 2020.-2024. godine obrađeno je više područja kako bi se odgovorilo na izazove budućeg razvoja općine Žepče i sveukupnog života u njoj promatrano sa gender aspekta. Razvojna agencija Žepče provela je istraživanje na uzorku od 200 ispitanika kako bi utvrdila trenutni položaj žena u obitelji, društvu i na tržištu rada.

Napredak je evidentiran u području donošenja odluka u obitelji gdje 58% ispitanika ističe da žene i muškarci imaju isti utjecaj na donošenje odluka u domaćinstvu. Posebno je interesantan podatak da o zaposlenju supruge odluku donose muškarac i žena zajedno u 46% slučajeva. U oblasti politike 54% ispitanica se izjasnilo da nisu zainteresirane za rad u političkim organizacijama, dok je 58% ispitanika se izjasnilo da bi glasovalo za ženu kandidatkinju na izborima. Više od 60% ispitanika smatra da su žene u lošijem položaju od muškaraca prilikom traženja i dobivanja zaposlenja.

Na temelju rezultata istraživanja novi Gender akcioni plan općine Žepče definirao je srednjoročne ciljeve koji se odnose na aktivniji rad izvršne i zakonodavne vlasti općine Žepče na promociji i zaštiti ljudskih prava i unaprjeđenju stanja ravnopravnosti spolova u oblasti ekonomije, i obrazovanja posebno, ali i u ostalim oblastima gdje se može dogoditi da dođe do narušavanja rodne  ravnopravnosti.

Neophodno je u narednoj godini osigurati u općinskom proračunu značajnija sredstva za financiranje projekata koji tretiraju oblast ravnopravnosti spolova a koji se nalaze u Katalogu projekata kao sastavnog dijela Gendera akcionog plana općine Žepče.

Vijest večernjak

Vijesti , , ,