Usvojeno Izvješće o implementaciji Strategije razvoja u 2020. i Akcioni plan za 2021.

24 Marta, 2021

Općinsko vijeće Žepče, na svojoj 3. redovitoj sjednici održanoj 23.03.2021. godine, jednoglasno je usvojilo „Izvješće o ostvarivanju godišnjeg plana implementacije integrirane strategije razvoja općine Žepče 2018-2027“ i Akcioni plan implementacije strategije – „Integrirana strategija razvoja općine Žepče 2018-2027 plan implementacije 1+2 indikativni financijski okvir za period 2021-2023“.

Izvješće i plan je pripremila Razvojna agencija Žepče koja je određena kao implementacijska jedinica za općinu Žepče sa zadaćom da rukovodi procesom monitoringa, evaluacije i izvještavanja o provođenju Strategije razvoja općine Žepče.

Ostvarene rezultate iz Akcionog plana za 2020. godinu prezentirala je direktorica RAŽ-a Branka Janko. Unatoč teškoj situaciji koju je u 2020. godini uzrokovala pandemija COVID-19, ostvareni su iznimno dobri rezultati koje potvrđuje činjenica da je većina uloženih sredstava osigurana iz vanjskih izvora financiranja.

Od ukupno 46 projekta koji su predviđeni da počnu sa realizacijom u 2020. godini tj da se nastave iz prethodnih godina, u 2020. godini ukupno je započelo/nastavilo sa implementacijom 27 projekta od kojih su 3 završila u 2020.

U izvješću su sadržani svi projekti prijavljeni u Integriranu strategiju razvoja općine Žepče 2018. – 2027. koje implementiraju Općina Žepče, Razvojna agencija Žepče, javne ustanove i poduzeća, osnovne i srednje škole, NVO-i i svi drugi koji su svoje projekte prijavili u Bazu projekata.

Za realizaciju projekata u 2020. godini bilo je planirano ulaganje od 4.488.900,00 KM, a do kraja godine je uloženo 5.524.074,18 KM, čime se dolazi do podatka da je postotak financijske implementacije Akcionog plana u 2020. 123,1%, a čak 98,41% sredstava je osigurano iz vanjskih izvora financiranja.

Na sjednici OV, također je usvojen i Akcioni plan implementacije strategije „Integrirana strategija razvoja općine Žepče 2018-2027 plan implementacije 1+2 indikativni financijski okvir za period 2021-2023“, koji je u planskom dijelu prilagođen stanju izazvanom pandemijom i očekivanim manjim prilivom financijskih sredstava iz vanjskih izvora.

U akcionom planu 2021. – 2023. se nalazi ukupno 41 projekt, od kojih 32 počinju/nastavljaju sa realizacijom u 2021. a 9 počinje u narednim godinama.

Za implementaciju projekata u 2021. godini, planirana su ulaganja u ukupnom iznosu od 2.008.431,00 KM, od čega 319.979,00 KM tj. 15,93% iz općinskog proračuna i 1.688.452,00 tj. 84,07% KM iz vanjskih izvora.

Vijesti , , ,