LOKALNI GENDER AKCIONI PLAN 2012-2014

10 Jula, 2016

Općina Žepče se angažirala u procesu izrade Gender akcionog plana, kao jedna od pionirskih općina u Bosni i Hercegovini, vođena uvjerenjem da uvođenje principa ravnopravnosti žena i muškaraca u sve oblasti društvenog života i rada, u javnoj i privatnoj sferi, predstavlja neophodan preduvjet za ubrzani društveni i ekonomski razvoj lokalne zajednice. Proces izrade Gender akcionog plana je započet potpisivanjem Ugovora o partnerstvu između Općine Žepče, Gender Centra Federacije Bosne i Hercegovine i Nizozemske organizacije za razvoj (SNV) u rujnu 2011. godine.

Gender akcioni plan (GAP) općine Žepče je strateško-planski dokument općine koji svojom implementacijom treba da potiče budući rast i razvoj zajednice te unaprijedi ravnopravnost spolova u zajednici.Trogodišnji Gender akcioni plan je izrađen kao okvir za poticanje lokalnih snaga, ali i kao odgovor na izazove budućeg razvoja općine i sveukupnog života u njoj, posmatrano sa gender aspekta.

Kao takav, Gender akcioni plan je usuglašen sa odgovarajućim strateškim dokumentima i politikama koje se odnose na tematiku rodne ravnopravnosti i lokalnog razvoja, i to prije svega sa Zakonom o ravnopravnosti spolova Bosne i Hercegovine, Gender akcionim planom Bosne i Hercegovine, Strategijom razvoja općine Žepče, kao i sa drugim strategijama na državnoj, entitetskoj i kantonalnoj razini.

Gender akcioni plan općine Žepče izrađen je od strane Gender radne grupe općine Žepče, radnog tijela koje je imenovao načelnik općine, a uz punu participaciju predstavnica i predstavnika javnog, privatnog i nevladinog sektora.

Tehnička i stručna pomoć Općinskoj Gender radnoj grupi pružena je u okviru Programa “Lokaliziranje gendera u Federaciji Bosne i Hercegovine”, zajedničke inicijative Gender Centra Federacije Bosne i Hercegovine i Nizozemske organizacije za razvoj (SNV), a koja se provodi uz financijsku podršku UN WOMEN Fonda za ravnopravnost spolova. Program ima za cilj političko i ekonomsko osnaživanje žena u najmanje pet općina u Federaciji Bosne i Hercegovine.

edit_f2 LOKALNI GENDER AKCIONI PLAN 2012-2014Lokalni gender akcioni plan općine Žepče 2012-2014

Lokalne strategije, Strateški dokumenti