LOKALNI EKOLOŠKI AKCIONI PLAN 2012-2017

15 Jula, 2016

Izrada akcionog plana zaštite okoliša općine Žepče je realizovana u okviru MDG-F programa Očuvanje okoliša i klimatske promjene: „Standardizacija upravljanja okolišem: povezivanje lokalnih i državnih aktivnosti u BiH“.

Izrada LEAP-a u općini Žepče je započela donošenjem odluke Općinskog vijeća Žepče broj: 01-23-216/10 iz prosinca/decembra 2010. godine o pristupanju izrade LEAP-a za period 2012-2017 godina.
Po donošenju odluke Općinskog vijeća, načelnik općine je donio rješenje o imenovanju općinskog kordinatora radne grupe za izradu LEAP-a kao i rješenje o imenovanju radne grupe, broj 01/1-05-45/2011 i 01/1-05-113/11, respektivno.

Općinska radna grupa je početkom 2011. godine predložila i formirala širu radnu grupu sačinjenu od predstavnika mjesnih zajednica, javnih ustanova, privrednih subjekata, organizacija civilnog društva i pojedinaca.

edit_f2 LOKALNI EKOLOŠKI AKCIONI PLAN 2012-2017Lokalni ekološki akcioni plan općine Žepče 2012-2017

Lokalne strategije, Strateški dokumenti