Usvojeno Izvješće o radu Razvojne agencije Žepče za 2023. godinu i Plan za 2024.

29 Marta, 2024

Na 32. redovitoj sjednici Općinskog vijeća Žepče usvojeno je Izvješće o radu i financijskom poslovanju Razvojne agencije Žepče za 2023. godinu. Izvješće je prezentirala direktorica RAŽ-a Branka Janko.

Godina je završena sa pozitivnim rezultatima u bilancama stanja i uspjeha i planirane aktivnosti su realizirane sa 100 postotnim uspjehom. Predsjednici Klubova stranaka HDZ-a, SDA i  SDP-a uputili su pohvale i čestitke menadžmentu i djelatnicima Razvojne agencije Žepče za postignute rezultate u 2023. godini.

Agencija je kao i do sada, sudjelovala u pripremi i provedbi svih planova i projekata koji su od značaja za općinu Žepče uz svesrdnu tehničku pomoć lokalnim partnerima, javnim ustanovama i organizacijama civilnog društva. Nastavljena je podrška MSP sektoru u svim segmentima, od poslovnog planiranja i obuka, priprema projektnih prijedloga do savjetovanja i informiranja. U izvještajnom periodu urađeno je 11 strateških i operativnih dokumenata koji su  dio ispunjavanja obveza jedinica lokalne samouprave u skladu sa zahtjevima EU prema BiH.

Ukupno 14 projekata je pripremljeno i odobreno, od toga 6 je u implementaciji, 5 projekata je završeno i 3 na odobrenju. Preko 100 besplatnih savjetovanja je pruženo za obrte, mala i srednja poduzeća i osobe koje pokreću biznise. Za MSP sektor pripremljeno 10 projekata. Za jačanje vještina i novih znanja za nezaposlene osobe i osobe koje su zaposlene u MSP sektoru realizirano 16 obuka koje je pohađalo 183 polaznika. Pokrenut je i Poljoprivredni savjetodavni servis koji je na usluzi svim poljoprivrednim proizvođačima općine Žepče, a konstantno se radi i na edukaciji i osobnom unaprjeđenju svih djelatnika RAŽ-a kako bi što bolje odgovorili na sve izazove sa kojima se susreću.

Direktorica Razvojne agencije Žepče Branka Janko je naglasila da će i u tekućoj  godini nastaviti raditi na stvaranju novih lokalnih, prekograničnih i međunarodnih mreža u cilju kreiranja novih projekata od interesa za lokalnu zajednicu, prvenstveno u sektoru ekonomije i obrazovanja, te je zahvalila svima u Vijeću i Općini, na suradnji i svakodnevnoj komunikaciji potrebnoj za provedbu projekata.

Vijesti , , ,