Usvojeno godišnje izvješće RAŽ-a za 2020. godinu

28 Aprila, 2021

Na 4. sjednici Općinskog vijeća Žepče koja je održana 27.4.2021. godine usvojeno je izvješće o realizaciji godišnjeg plana rada Razvojne agencije Žepče za 2020. godinu. Vijećnici koji su sudjelovali u raspravi ocijenili su prošlogodišnji rad RAŽ-a uspješnim i produktivnim unatoč pandemiji koja je u prošloj godini uticala na rad većine sličnih poduzeća i drugih ustanova u okruženju.

Direktorica Branka Janko zahvalila se Općini kao osnivaču i općinskim službama na suradnji, kao i članovima Nadzornog odbora RAŽ-a i zaposlenicima na posvećenosti u radu i motivaciji na izvršenju radnih zadataka u okviru djelatnosti RAŽ-a. Izvješće o radu za 2020. godinu odnosi se na aktivnosti provedene sukladno planu rada RAŽ-a za period 1.1. – 31.12.2020. godine. Aktivnosti koje su provedene odnose se na područja lokalnog razvoja te upravljanja pripremom i provedbom projekata od strateške važnosti za područje općine Žepče.

Iz područja lokalnog razvoja izdvajamo praćenje provedbe Strategije razvoja općine Žepče za period 2018.-2027. godine te drugih strateških dokumenata koji su od važnosti za općinu Žepče a dio su obveza u skladu sa Zakonom o razvojnom planiranju i upravljanju Federacije BiH. RAŽ je radila na provođenju projekata koji su odobreni u 2019. godini, ukupno 6. U 2020. godini započela je implementacija novih 5 projekata od kojih je  na 2 projekta aplikant RAŽ i 1 projekt gdje je Općina aplikant a RAŽ tehnički koordinator. U procesu evaluacije su još 3 projekta.

RAŽ je u okviru područja rada sa poduzetnicima, pružila stručnu i tehničku pomoć za preko 150 poslovnih subjekata i više od 50 obrta koja se odnosila na prijavu za javne pozive, mentoring savjetovanje, izradu biznis planova, poslove istraživanja tržišta, poljoprivredno savjetodavna podrška i dr. Također, organizirani su stručni seminari, info dani za dostupne javne pozive namijenjene privatnom sektoru, i preko 10 obuka za sticanje novih  znanja i  vještina kako za zaposlene u kompanijama tako i za nezaposlene osobe koje traže posao kod domaćih poslodavaca. U obukama je sudjelovalo 22 kompanije sa 40 zaposlenih i 56 nezaposlenih osoba sa evidencije Biroa rada.

Unatoč pandemiji uspješno su organizirana 3 događaja kojima je svrha promocija i umrežavanje malih i srednjih poduzeća iz općine Žepče sa ostalim poduzećima u i izvan granica BIH. Tako su organizirani on line konferencija na temu „Klasterski model, šansa za tekstilni sektor“ na kojoj je sudjelovalo 30 sudionika; E-sajam tekstilne industrije na kojem je svoje proizvode i usluge predstavilo 15 kompanija iz BiH, a preko 30 000 osoba  je pratilo ovaj događaj. Također, održan je i 7. Gospodarski forum općine Žepče na kojem je sudjelovalo 50 poduzetnica iz BiH. U 2020. godini RAŽ je poslovala pozitivno.

Vijesti , ,