18 Maja, 2018

UNDP BiH u sklopu projekta „Lokalnog integriranog razvoja (LIR)“ održao je 15. i 16. svibnja 2018. godine u Sarajevu, radionicu pod nazivom „Kreiranje povoljnog poslovnog okruženja u Jedinici lokalne samouprave“. Obuku je održao konsultant i trener UNDP-a Dalibor Đerić.

Učesnici su bili ključni rukovodioci i službenici zaduženi za kreiranje povoljnog poslovnog okruženja u JLS iz Grada Tuzle i Goražda, te Općina Foča, Vareš i Žepče. Ispred Općine Žepče obuci su nazočile uposlenice Razvojne agencije Žepče.

Cilj ove obuke je da se ovlada znanjima o instrumentima za razvoj povoljnog poslovnog okruženja na lokalnom nivou kroz praktične vježbe i korištenje primjera dobre prakse, sa naglaskom na razvoj i promociju investicijskog proizvoda kao instrumenta koji u kratkom roku može dati konkretne vidljive rezultate.

Drugi cilj je da se dobiju preporuke za dalji rad u lokalnim zajednicama na uvođenju sistemskog pristupa u razvoju poslovnog okruženja na lokalnom nivou kroz primjenu metodologije certificiranja JLS sa povoljnom poslovnom klimom. Te da se definiraju preporuke kako unaprijediti komunikaciju u lokalnoj zajednici i u JLS te suradnju sa Savezom općina i gradova (SOG) i višim nivoima vlasti radi bolje koordinacije i stvaranja potencijala za razvoj povoljnog poslovnog okruženja.

LID projekt, Vijesti , , ,