EU politike

EU-BIH-1024x566 EU politikeStrategija Europa 2020. predlaže tri prioriteta koji se međusobno nadopunjuju:
• Pametan rast: razvijanjem ekonomije utemeljene na znanju i inovaciji.
• Održiv rast: promicanje ekonomije koja učinkovitije iskorištava resurse, koja je zelenija i konkurentnija
• Uključiv rast: njegovanje ekonomije s visokom stopom zaposlenosti koja donosi društvenu i teritorijalnu povezanost.

Glavni ciljevi EU:
– 75 % populacije u dobi između 20- 64 godina trebalo bi biti zaposleno.
– 3 % BDP-a EU treba investirati u istraživanje i razvoj.
– Treba ispuniti klimatsko-energetske ciljeve „20/20/20” (uključujući i povećanje do 30 % smanjenja emisije ukoliko okolnosti dozvoljavaju).
– Postotak osoba koje rano napuste školovanje trebao bi biti ispod 10 %, a najmanje 40 % mlađe generacije trebalo bi završiti tercijarni stupanj obrazovanja.
– 20 milijuna manje ljudi trebalo bi biti u opasnosti od siromaštva.

Više o Strategiji Europa 2020 na stranicama Europske komisije
Cjelovit tekst Strategije Europa 2020

IPA FONDOVI

IPA (Instrument predpristupne pomoći) je novi, jedinstveni financijski instrument Europske unije uspostavljen 17. jula 2006. Uredbom Vijeća EU 1085/2006. IPA je uspostavljena za financijsku perspektivu 2007.- 2013. godina, kao pomoć državama u njihovim nastojanjima da postanu članice EU.IPA je fleksibilan instrument, a namijenjen je državama kandidatkinjama: Srbiji, Makedoniji i Turskoj i zemljama potencijalnim kandidatkinjama za članstvo u EU: Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, te Kosovu pod rezolucijom Vijeća sigurnosti UN-a 1244/99.

IPA se sastoji od pet komponenata.Prve dvije namijenjene su svim zemljama korisnicama:

 1. Pomoć u tranziciji i razvoju institucija – namijenjena razvoju kapaciteta i institucija;
 2. Prekogranična suradnja – namijenjena za pružanje pomoći u oblasti prekogranične suradnje između sadašnjih država članica i kandidatkinja i potencijalnih kandidatkinja, te suradnji između zemalja kandidatkinja i potencijalnih kandidatkinja.

Ostale tri komponente namijenjene su isključivo zemljama kandidatkinjama

 1. Regionalni razvoj – namijenjena financiranju infrastrukturnih projekata u području okoliša i transporta, promociji konkurentnosti, ujednačenog regionalnog razvoja te pripremi za Europski fonda za regionalni razvoj;
 2. Razvoj ljudskih potencijala – namijenjena za pripremu kohezivne politike i za Europski socijalni fond;
 3. Ruralni razvoj – namijenjena za pripremu zajedničke poljoprivredne politike.
  Bosna i Hercegovina kao zemlja potencijalna kandidatkinja ima pristup dvjema prvim komponentama IPA-e: pomoć u tranziciji i razvoju institucija i prekogranična suradnja. U okviru ove dvije komponente za Bosnu i Hercegovinu su u periodu od 2007. do 2010. godine osigurana 332 milijuna eura.

IPARD – Komponenta V

Naziv komponente je “Ruralni razvoj”, ali poznatija je pod nazivom IPARD. Cilj  je  podupiranje ruralnog razvoja i poljoprivrede kroz bespovratna sredstva za jačanje poslovanja u poljoprivrednom i prehrambenom sektoru do visine od 50 posto ulaganja ili iznimno najviše do 75% ovisno o specifičnostima prijavitelja projekta.

Teme koje se financiraju: Poboljšavanje poslovne konkurentnosti i administrativne učinkovitosti, poslovna infrastruktura u poljoprivredi i proizvodnji hrane, pružanje usluga savjetovanja malim i srednjim poduzetnicima, razvoj investicijskog okruženja, razvoj klastera, inkubacijski centri za bioznanosti i komercijalizaciju tehnologije.
Korisnici komponente su pravne i fizičke osobe koje zadovoljavaju financijske kriterije prihvatljivosti. Partnerstvo za apliciranje nije potrebno, a trajanje projekata je oko dvije godine. Iznosi sufinanciranja: do 900.000 eura, iznimno do 2.000.000 eura

Korisnik koji želi dobiti bespovratna sredstva iz neke od mjera u IPARD-u, mora ispuniti dokumentaciju i obrasce koji budu objavljeni uz tu pojedinu mjeru. Ukoliko se radi o izgradnji infrastrukture, to uključuje glavni, arhitektonski, te elektro projekt, tehnološki i strojarski projekt kao i troškovnik i građevinsku dozvolu.Potrebno je priložiti i potvrde i rješenja tijela državne uprave te elaborat zaštite okoliša kako bi se zadovoljili standardi EU u javnom zdravstvu, zdravlje i zaštitu životinja i biljaka te zaštite okoliša i zaštite na radu. Uz to potrebno je priložiti prijavni obrazac i poslovni plan te, ukoliko su uvjeti zadovoljeni, dolazi do sklapanja IPARD ugovora s nadležnim tijelom te provedba investicija vlastitim sredstvima ili kreditom poslovne banke.

PROGRAMI EUROPSKE UNIJE
HORIZON 2020

Obzor 2020 (Horizon 2020) novi je program Europske unije za istraživanje i inovacije za razdoblje od 2014. do 2020. godine koji objedinjuje aktivnosti Sedmog okvirnog programa (FP7), inovacijske aspekte Programa za konkurentnost i inovacije (CIP) i EU doprinos Europskom institutu za inovacije i tehnologiju (EIT).Struktura Obzora 2020. temelji se na tri glavna prioriteta: Izvrsna znanost (Excellent Science), Industrijsko vodstvo (Industrial Leadership) i Društveni izazovi (Societal Challanges).

Obzor 2020. karakterizira i širi pristup osobito za mala i srednja poduzeća kroz integrirani pristup pokrivajući cijeli inovacijski ciklus, od faze idejnog koncepta i izvodljivosti preko istraživanja, razvoja i testiranja, pa sve do komercijalizacije i izlaska na tržište.

COSME

COSME program (Programme for the Competitiveness of enterprises and SMEs – Program za konkurentnost poduzeća i malih i srednjih poduzeća) novi je program Europske unije za financijsko razdoblje 2014.-2020. kojim će se poticati konkurentnost europskih malih i srednjih poduzeća.

Kroz Horizon 2020 poticat će se sve aktivnosti vezano za inovacije i poticati inovativna mala i srednja poduzeća (MSP). Kroz COSME program nastavit će se financirati aktivnosti koje za cilj imaju podizanje konkurentnosti i osnivanje i rast malih i srednjih poduzeća.

Kroz oba ova programa malim i srednjim poduzećima omogućit će se pristup financijskim instrumentima i to na način da će se kroz Horizon 2020 investirati u start-up i ranu fazu MSP te u MSP koja su orijentirana na istraživanje i inovacije, a kroz COSME u MSP u fazi rasta.

COSME program prvenstveno je namijenjen malim i srednjim poduzetnicima te nacionalnim, regionalnim i lokalnim organizacijama/institucijama koje djeluju u području poticanja, promicanja i/ili podupiranja poduzetništva.

ERASMUS +

Program je nova aktivnost EU u oblasti obrazovanja, obuke, mladih i sporta. Program pokriva obrazovanje na svim nivoima, cjeloživotno učenje, visoko obrazovanje, stručno obrazovanje i obuka, učenje za odrasle, školskog obrazovanje i mlade.Program po prvi put uvodi i podršku području sporta.

Erasmus+ usmjeren je jačanju znanja i vještina te zapošljivosti europskih građana kao i unaprjeđenju obrazovanja, osposobljavanja te rada u području mladih i sporta.

KREATIVNA EUROPA

Program Europske unije Kreativna Europa (2014. – 2020.) sedmogodišnji je program namijenjen kulturnom i audiovizualnom sektoru u okviru kojeg se nalaze dva zasebna potprograma – potprogram Kultura i potprogram MEDIA.

U potprogramu Kultura mogu sudjelovati sve pravne osobe (privatne i javne), ali i tijela nacionalne, regionalne i lokalne vlasti čija osnovna djelatnost pripada djelokrugu kulture te se nalaze u jednoj od 28 zemalja članica EU i prekomorskih zemalja i teritorija EU.

Potprogram MEDIA Europske unije, namijenjen europskoj audiovizualnoj industriji, omogućuje potporu europskim filmašima u razvoju novih filmova, traženju partnera i pronalasku publike izvan nacionalnih granica. Potprogram MEDIA također podupire razvoj i distribuciju tisuću filmova godišnje, uključujući među inima igrane i dokumentarne filmove, televizijske dramske serije i nove medijske vrste.

EUROPA ZA GRAĐANE

Europa za građane ima za cilj da promovira aktivno evropsko građanstvo kako bi se premostile razlike između građana i Europske unije kroz financijske instrumente koji promoviraju aktivno evropsko građanstvo. Programom se želi podržati suradnja između građana i organizacija iz različitih zemalja i omogućiti razvoj osjećaja pripadnosti zajedničkim europskim idealima, te se unaprijediti proces europskih integracija.

Program čine dva područja djelovanja:

 • “Sjećanje i europsko građanstvo”
 • “Demokratska angažiranost i građansko učešće”.

Dvije oblasti će biti dopunjene horizontalnim aktivnostima za analizu, diseminaciju i iskorištavanje projektnih rezultata (“Valorizacija”aktivnosti)..

ZAPOŠLJAVANJE I DRUŠTVENA INOVACIJA (EaSI)

Zajedno sa Europskim socijalnim fondom (ESF), Fondom za europsku pomoć za one sa najvećim potrebama i Europskim Fondom za usklađivanje u procesu globalizacije, EaSI čini četvrti stup EU Inicijative za Zapošljavanje i socijalnu inkluziju 2014-2020.

Prijedlog se odnosi na nove aktivnosti koje će doprinijeti realizaciji Strategije Europa 2020, kroz financijsku podršku ciljevima Evropske unije radi unapređenja zaposlenosti, adekvatne socijalne zaštite, borbe protiv socijalne isključenosti i siromaštva, te unapređenja radnih uvjeta.

EaSI pokriva tri postojeća programa: Progress (Program za zapošljavanje i socijalnu solidarnost), EURES (Europske službe za zapošljavanje) i Europski Instrument za mikrofinanciranje u okviru programa Progress.

LIFE (Program za Okolinu i klimatsku akciju)

Novi program LIFE ima dva pod-programa: pod-program za okolinu i pod-program za klimatsku akciju. Uspostava pod-programa za klimatsku akciju se nadograđuje za prethodnu oblast djelovanja “klimatske promjene” u okviru komponente LIFE+ Okolišna politika i upravljanje.

Program LIFE je katalizator za unapređenje implementacije i integracije okolišnih i klimatskih ciljeva u ostale politike i prakse zemalja članica.Program LIFE je otvoren za javna i privatna tijela: istraživačke centre, lokalne i regionalne organe vlasti, javnu upravu, agencije, privredne komore, razvojne nevladine organizacije, MSP, univerzitete, asocijacije.

ZDRAVSTVO ZA RAZVOJ

Program „Zdravstvo za razvoj“ je treći program sa aktivnostima koje podržavaju ciljeve Strategije EU u oblasti zdravstva. Opći ciljevi ovog programa su usmjereni ka suradnji sa zemljama članicama radi podrške inovacijama u oblasti zdravstvene zaštite i radi povećanja održivosti zdravstvenih sistema, radi unapređenja zdravlja EU građana i njihove zaštite od prekograničnih zdravstvenih prijetnji. U programu mogu sudjelovati: Javni organi vlasti, javna tijela u oblasti zdravstva, posebno istraživačke i zdravstvene institucije, univerziteti i institucije visokog obrazovanja, te poduzeća, međunarodne organizacije, privatna tijela i NVO u oblasti zdravstva, ostala pravna tijela.

PRAVA I GRAĐANSTVO

Aktivnosti Programa se odnose na slijedeća područja:

 • jačanje javne svijesti i poznavanje zakona i politika EU;
 • podrška implementaciji zakona i politika EU u zemljama članicama;
 • unapređenje transnacionalne suradnje i izgradnja međusobnog znanja i povjerenja između svih uključenih zainteresiranih strana;
 • unapređenje znanja i poznavanja potencijalnih pitanja koja se tiču primjene prava i principa garantiranih Ugovorom, Povelje o fundamentalnim pravima i sekundarne legislative EU u svrhu kreiranja politika i zakonodavstva.U programu mogu sudjelovati Javna i/ili privatna tijela uspostavljena u trećim zemljama, kao i zemlje Europske politike susjedstva, mogu sudjelovati u Programu, ukoliko to služi svrsi predviđenih aktivnosti.

HERCULE III

Program Hercule III je uspostavljen radi promoviranja aktivnosti protiv prevara, korupcije i drugih ilegalnih aktivnosti koje utiču na financijske interese EU. Program će doprinijeti jačoj transnacionalnoj suradnji i učinkovitijem sprječavanju prevara, korupcije i drugih ilegalnih aktivnosti koje bi mogle uticati na financijske interese EU, kroz zajedničke specijalizirane obuke za osoblje državnih i regionalnih administracija i ostalih zainteresiranih strana.U programu mogu sudjelovati državne ili regionalne administracije u zemljama članicama ili u trećim zemljama, kako je predviđeno članom 6, koje promoviraju aktivnosti na zaštiti financijskih interesa EU; Istraživačke i obrazovne institucije i neprofitna tijela, koja djeluju najmanje jednu godinu i osnovana su zemlji članici ili u trećim zemljama, kako je predviđeno članom 6, i promoviraju aktivnosti na zaštiti financijskih interesa EU.